Disclaimer


Diezign waardeert uw belangstelling voor ons aanbod aan diensten (en producten). Ondanks het feit dat Diezign de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op onze website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Alle informatie op onze site is daarom ten alle tijden onder voorbehoud. Diezign is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Diezign is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn. Diezign is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze eventueel op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Deze internetsite en e-mail van dit domein wordt regelmatig automatisch gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Diezign is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussenverspreid via onze website en/of via e-mail. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. Diezign is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren Diezign voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie en ideeën in welke vorm dan ook aan Diezign te verstrekken geeft u, in geval u op welke wijze dan ook rechten op deze informatie en ideeën toekomen, toestemming aan Diezign om deze informatie en ideeën te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het onderstaande privacy statement leest u hoe Diezign uw persoonsgegevens behandelt.

Door Diezign verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen

Alle op deze website genoemde prijzen zijn excl. 19% BTW en eventuele verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. Aan prijzen, omschrijvingen en vermeldingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Prijzen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Vraag daarom vrijblijvend een offerte aan.